Regulamin

Regulamin sprzedaży programu Spirala Życia (start 15. stycznia 2024)

Dzień dobry!
Nazywam się Sylwia Kulesza i jestem twórcą produktów elektronicznych, które sprzedaję za pośrednictwem sklepu dostępnego pod adresem https://warsztaty.zapiskiaurory.pl/sklep/ Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłaś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowana moimi produktami.
Tu znajdziesz moje dane rejestrowe: Akademia Aurory, ul Elektryczna 1/3 l.216 15-080 Białystok, NIP: 7231549238
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.
W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail warsztaty@zapiskiaurory.pl
Tel.: 733118322

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów
Sylwia Kulesza

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3) Produkt Cyfrowy – produkt elektroniczny: e-book, kurs, film z nagraniem, webinar
dostępny na platformie sprzedażowe sklepu pod adresem https://zapiskiaurory.pl/sklep/
4) Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Nabywana przez Kupującego w drodze Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej zawieranej w Sklepie.
5) Operator Płatności – tpay,
6) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://warsztaty.zapiskiaurory.pl/regulamin/
7) Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem https://zapiskiaurory.pl/sklep/ ,
8) Cena początkowa – Cena w której pojawił się Produkt w Sklepie.
9) Najniższa Cena ostatnio- cena w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.
10)Cena Promocyjna – Najniższa Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Sklep.
11) Sprzedawca – Sylwia Kulesza, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia
Aurory”, ul. Elektryczna 1/3 l.216, 15-080 Białystok, NIP: 7231549238

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  5) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą
  elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą
  umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych
  dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie.
  Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
 2. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego są nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast
  umowy o dostarczenie Treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z
  korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
  odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
  szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych
  osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
  funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich
  nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail warsztaty@zapiskiaurory.pl.
 6. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a
  także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem
  Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od
  otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail
  składającego reklamację.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym
  szybkość przesyła danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu
  teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a
  które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze Sklepu
 8. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy
  wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz
  systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

-dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „kup teraz”,
-wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji
zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie dokonywał
wcześniej zakupów, zostanie mu założone konto w Sklepie, które jest
jednocześnie kontem na platformie szkoleniowej
-zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale
niezbędna do dokonania zakupu,
-kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza
Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Sprzedawcę przy czym potwierdzenie
następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Sprzedawcę na adres email wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę
Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne. 

4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z
potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w
postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między
Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres
e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6

Dostawa produktu elektronicznego

Po dokonaniu zakupu kupujący otrzyma wiadomość email z danymi logowania do platformy, na której w zakładce „moje kursy” znajdzie zakupione przez siebie produkty. Przy kolejnych zakupach dane logowania pozostają te same. Każdy zakupiony produkt (kurs, warsztaty, webinar) jest dostępny dla kupującego przez 1 rok od momentu zakupu, chyba że opis produktu zakłada inaczej (np. w przypadku pakietu webinarów).

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://warsztaty.zapiskiaurory.pl/wp-content/uploads/2020/05/Formularz-oświadczenia-o-odstąpieniu-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://zapiskiaurory.pl/wp-content/uploads/2019/08/formularz-reklamacyjny-Spirala-%c5%bbycia.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 9

Treści i produkty cyfrowe

 1. Treści i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści rozwojowych,
  coachingowych, edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca udostępnia Klientowi Treści lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Sprzedający dostarcza Klientowi dane umożliwiające
  dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres email wskazany podczas składania zamówienia.
 3. Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do
  materiałów.
 4. Wszystkie Usługi i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Treści zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy i zapłaty Ceny.
 5. Po zakupie Produktu cyfrowego lub Treści cyfrowej lub z chwilą uzyskania dostępu do
  zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linka do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

§ 10

Niezgodność Produktu cyfrowego z umową

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa jest
  niezgodny z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową
  regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
  konsumenta w odniesieniu do Konsumentów.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym (na adres e-mail) określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.
 3. W pierwszej kolejności Jeśli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową
  Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową, a Sprzedający może odmówić
  doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej
  lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe do wykonania
  lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej
  lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedający i jeśli jest taka możliwość
  załatwia to w jak najszybszym terminie.
 4. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodny z Umową to Klient może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy jeśli :
  -Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych
  kosztów
  – Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z
  umową
  – Brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo, że przedsiębiorca próbował
  doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową.
 5. Sprzedający odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.
 6. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową dotyczą wyłącznie
  Klientów Sklepu będących Konsumentami. W zakresie niezgodności z Umową Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385 , art. 554 w zw. z 558 § 1 zdanie drugie, art. 556(4) i art. 576(5)Ustawy kodeks cywilny.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://warsztaty.zapiskiaurory.pl/polityka-prywatnosci/

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są w linkach znajdujących się poniżej Regulaminu.

Archiwalne wersje regulaminów:

Poprzednia wersja regulaminu (sprzed 1.01.2023)

Regulamin sprzedaży kursu „Spirala Życia” (nabór wrzesień 2022)

Regulamin sprzedaży warsztatów Uzdrawiamy wewnętrzne dziecko.

Regulamin sprzedaży kursu Spirala Życia (nabór marzec-kwiecień 2022)

Regulamin sprzedaży kursu Wokół Matki we mnie znajdziesz tutaj.

Regulamin sprzedaży kursu „Moje serce, moje granice, moja moc”.

Copyright © 2020-2022 warsztaty.zapiskiaurory.pl.


Akademia Aurory Sylwia Kulesza


ul. Elektryczna 1 l.311 Białystok,


NIP: 7231549238