Regulamin sprzedaży kursu Spirala Życia (nabór grudzień 2023-styczeń 2024).

Dzień dobry!
Nazywam się Sylwia Kulesza i jestem twórcą kursu on-line, który możesz kupić pod adresem: https://warsztaty.zapiskiaurory.pl/product/spirala-zycia-roczny-warsztat-on-line/

Kurs on-line jest procesem rozwoju osobistego skierowanym do osób dorosłych. Nie jest i nie może być traktowany jako psychoterapia.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań albo wątpliwości, możesz napisać do mnie pod adres e-mail warsztaty@zapiskiaurory.pl

Dane rejestrowe: Akademia Aurory, ul. Elektryczna 1l.311, 15-080 Białystok, NIP: 7231549238

Pozdrawiam i życzę udanego zakupu <3

Sylwia Kulesza

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kurs –  on-line pt. „Spirala Życia”, którego twórcą jest Sprzedawca,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://warsztaty.zapiskiaurory.pl za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 5. Moduły i Lekcje – część Kursu Spirali Życia
 6. Operator Płatności – tpay,
 7. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://warsztaty.zapiskiaurory.pl/regulamin/
 8. Strona– strona internetowa dostępna pod adresem https://warsztaty.zapiskiaurory.pl,
 9. Kręgi Emocji: 90-minutowe spotkania interaktywne, w czasie których chętne osoby mają możliwość wypowiedzieć się na ważny dla siebie temat, podzielić tym, co przeżywają w związku z kolejnymi lekcjami kursu. 
 10. Sesja – 60 minutowe spotkanie on-line, które można zrealizować w czasie 6 miesięcy od daty startu programu, tj. 15. stycznia 2024.
 11. Rok – 12 miesięcy.
 12. Produkt Cyfrowy/Treści Cyfrowe– materiały cyfrowe prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia online , warsztaty, kursy video.
 13. Sprzedawca/prowadząca warsztat– Sylwia Kulesza prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Aurory, ul. Elektryczna 1/.3 l. 216, 15-080 Białystok, NIP:7231549238
 14. Zamówienie –czynność zmierzająca do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów cyfrowych i spełniania świadczenia na rzecz Kupującego, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w postaci Kursu.

3. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice), standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader), standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer), posiadanie aktywnego adresu e-mail, posiadanie aktywnego konta facebook.

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Kupujący wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5.Wsparcie prowadzącej warsztat jest grupowe, oznacza to, że kontakt z prowadzącą grupą możliwy jest w czasie cotygodniowych Kręgów Emocji na platformie zoom. Nie ma możliwości wsparcia indywidualnego poprzez prywatne wiadomości. W razie problemów technicznych i pytań związanych z przebiegiem warsztatu można bezpośrednio kierować zapytania na adres:  asystentka@warsztatyzapiskiaurory-pl

6. Program dostępny jest w dwóch pakietach: pakiet 2 jest połączony z dodatkową 60-minutową sesją on-line, którą kupujący może wykorzystać w ciągu 6 miesięcy od dnia startu programu. Termin realizacji sesji ustalany jest po skontaktowaniu się z prowadzącą bezpośrednio na adres: aurorapisze@gmail.com Sesja może być zrealizowana w godzinach pracy prowadzącej, tj. od poniedziałku do piątku, między godz. 9.00 a 15.00

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: warsztaty@zapiskizaurory.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 3. Kurs może być wykorzystany tylko przez jedną osobę, która dokonała jego zakupu. Wykorzystanie kursu przez osoby trzecie lub udostępnienie osobom trzecim bez zgody Sprzedającego jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 4

Składanie  Zamówienia

 1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

a)wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,

b)kliknąć w przycisk „Kup teraz”,

c)wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,

d)zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie

e)kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 • Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.
 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 • W celu złożenia zamówienia koniczne jest podanie przez Kupującego:

a) imienia i nazwiska oraz danych do paragonu/faktury, w tym adresu zamieszkania

b) adres e-mail.

 • Sprzedawca może usunąć konto Kupującego lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Kupującego  niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy:

a) Kupujący podczas rejestracji lub składania Zamówienia podał umyślnie dane niezgodne z prawdą bądź naruszające prawa osób trzecich,

b) korzysta ze Strony w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z Sieci,

c)korzysta ze Strony w sposób rażąco uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

d)bezprawnie udostępniania Produkty Cyfrowe osobom trzecim.

 • Ceny Produktów Cyfrowych zamieszczone na stronie internetowej:  https://warsztaty.zapiskiaurory.pl/ są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 • Kupujący może zapłacić za kurs jednorazowo przez stronę www.warsztaty.zapiskiaurory.pl za pośrednictwem operatora płatności t.pay
 • Istnieje możliwość płatności w ratach według harmonogramu rat podanego w ofercie albo ustalonego indywidualnie za pomocą komunikacji e-mail. Ustalenia płatności ratalnej należy dokonać poprzez maila: asystentka@zapiskiaurory.pl . Wpisanie na listę uczestników odbywa się po zaksięgowaniu pierwszej raty. Opłacenie pierwszej raty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem do regulowania płatności za kurs według ustalonego mailowo harmonogramu rat. Zakup kursu na raty jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zakup całości kursu.

§ 5

Zasady korzystania z Kursu Spirala Życia

 1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mailowo przez Sprzedawcę danych logowania do platformy kursu po dokonaniu wpłaty za kurs.
 2. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu w następującym terminie: 15 stycznia 2024
 3. Kupujący otrzymuje wraz z zapłatą za kurs dostęp do:

a)  platformy kursu z materiałami do realizacji, podzielonymi na moduły i lekcje. Pierwszy moduł będzie widoczny na platformie w dniu startu kursu, tj. 15 stycznia 2024 roku. Każdy kolejny moduł będzie udostępniany wg harmonogramu kursu widocznego na platformie. W lekcjach znajdują się nagrania audio lub filmy, lub/i materiały pdf do pobrania. Nagrania audio i pdf można pobierać, filmy są częścią platformy i dostęp do nich jest tylko po zalogowaniu do platformy. Dostęp do platformy Kupujący otrzymuje na 1 rok od dnia zakupu Kursu.

b) Kręgów Emocji, które odbywać się będą przez 12 tygodni od daty startu Kursu, zawsze w poniedziałki o godz. 19.30. Terminy Kręgów Emocji, a także dane logowania do platformy Zoom podane są w lekcji kursu „Wprowadzenie/Aktualności”. Decydując się na udział w Kręgach Emocji konieczne jest zapoznanie się z ich zasadami, dostępnymi w oddzielnym dokumencie na platformie kursu (również w lekcji „aktualności”) Najważniejsze zasady kręgów to poufność, równość, dyskrecja. Kręgi nie mogą być nagrywane.

 • W przypadku braku udziału w Kręgach Emocji, cena kursu nie ulega zmianie.
 • Po upływie 12 miesięcy od dnia zakupu Kupujący traci dostęp do platformy.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia uzyskania dostępu do Produktu Cyfrowego pod warunkiem nie rozpoczęcia użytkowania produktu cyfrowego.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedający  niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5.  Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępny jest  podadresem http://zapiskiaurory.pl/wp-content/uploads/2019/08/Formularz-oświadczenia-o-odstąpieniu-od-umowy-Spirala-Życia.pdf 

§ 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://zapiskiaurory.pl/wp-content/uploads/2019/08/formularz-reklamacyjny-Spirala-Życia.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://warsztaty.zapiskiaurory.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedający  wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2023 roku.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Copyright © 2020-2022 warsztaty.zapiskiaurory.pl.


Akademia Aurory Sylwia Kulesza


ul. Elektryczna 1 l.311 Białystok,


NIP: 7231549238